Waar staat de school voor?

Waar staat de school voor?

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van een ieder. We werken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, zorg, hoop, verbondenheid, verwondering, respect en gerechtigheid. Wij zien het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Vanuit onze evangelische inspiratie bieden we elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’ een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor de anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling. We leren, waar mogelijk in nauwe samenwerking met ouders, onze leerlingen de kennis en vaardigheden aan die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs, passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en belangstelling van het kind. We geven de leerlingen een goede start in de complexe werkelijkheid die op hen wacht.

• Onderwijskundige visie/missie
Wij scheppen een onderwijsleersituatie die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij kinderen te bewerkstelligen wat betreft de verstandelijke, de sociaal-emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. We stemmen ons onderwijs af op de voortgang in ontwikkeling van iedere individuele leerling. Middels onze zorgstructuur passen we ons onderwijs aan, aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Onze missie is om bij ieder kind, ongeacht zijn of haar taalachterstand en/of opvoedingssituatie, hoge ambitieuze doelen te stellen. Onze overtuiging is, dat een goede onderwijsbasis, waarbij het niveau dat van het kind mag worden verwacht is behaald, kinderen de beste start biedt voor een goede, stabiele plek in de volwassen maatschappij. Om dit waar te maken bieden wij de kinderen 4 uur extra leertijd per week. Deze extra leertijd wordt bewust volledig ingezet in onderwijs aan de kinderen door professionals in de groep: extra taal, lezen, rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden en woordenschataanbod. De significante resultaatverbetering van de afgelopen jaren toont aan dat deze inzet bijzonder effectief is

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl